GIẢI PHÁP IT

giải pháp công nghệ thông tin

Giải pháp IT hay còn gọi là giải pháp công nghệ thông tin. lamanhduong.com cung cấp giải pháp it tổng thể công nghệ thông tin cho doanh nghiệp tại Việt Nam. Một giải pháp công nghệ thông tin tốt sẽ mang lại một hệ thống công nghệ thông tin ổn định, hiệu quả và an toán. Giải pháp IT, hệ thống công nghệ thông tin cơ bản bao gồm những thàn phần sau:

  1. Giải pháp hệ thống máy chủ
  2. Giải pháp về hệ thống mạng LAN như switch, wifi, đường dây mạng, router
  3. Giải pháp hệ thống mạng WAN như firewall
  4. Giải pháp về an toàn dữ liệu và an toàn hệ thống
  5. Giải pháp về backup và phục hồi dữ liệu
  6. Giải pháp về lưu trữ và quản lý dữ liệu, chống thát thoát dữ liệu

Những yếu tố cơ bản phải đảm bảo tính đồng bộ, tính cân đối, tương thích và cùng đồng thời ổn định thì doanh nghiệp mới có được một hệ thống công nghệ thông tin ổn định, hiệu quả. Giải pháp IT – giải pháp công nghệ thông tin là một yếu tố quan trọng và càng ngày nó trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi mà các công việc của doanh nghiệp đều dựa vào công nghệ.

Giải pháp IT – Giải pháp công nghệ thông tin http://giaiphapits.com

https://lamanhduong.com

 

Giải pháp máy chủ

Giải pháp Firewall

Giải pháp Email Server

Giải pháp ảo hóa

Giải pháp mạng LAN

Giải pháp File Server-DFS